Край

Думата край е възможно да има няколко значения в зависимост от контекста. Някои от тях са:

  1. Физически край - крайбрежие, гранична линия или точка, където нещо приключва от гледна точка на географията. Чисто географски всички континенти, държави, области и водни басейни имат ясно очертани граници; в миналото хората са смятали че и светът има край, но поради кълбовидната форма на Земята се оказва че всъщност са били в голяма грешка. Където и да вървиш, все някъде ще отидеш - това е добър начин да се обясни на дете защо светът няма край

  2. Край на период или време - край на деня или край на седмицата. Доста е спорно дали величината време има начало и край, но периодите на времето определено имат

  3. Финален момент или събитие: Край може да се използва, за да обозначи финалния момент или завършек на нещо. Например, "Край на филма" или "Край на играта." Завършек или резултат: В логически или каузален смисъл, "край" може да се отнася до завършека или резултата на нещо. Например, "Край на разискването."

  4. Край като край на съществуване: В поетичен или философски контекст, "край" може да се използва за описване на край на съществуване или на живот. Всъщност в този случай думата край е синоним на смъртта

Край може да се отнася за административен термин в някои славянски страни – Чешката република, Словакия и в Руската федерация, с който се наричат административно-териториалните единици на високо ниво. Обикновено краевете се делят на окръзи (в Чехия и Словакия) или на райони (в Руската федерация). В България терминът край може да се отнася за: административната единица област или регион. Също така с край се нарича „(част от) област“ или „(част от) страната“ – Пирински край, Добруджански край, Трънски край, Старозагорски край. Граница, предел: „Краят на града“ Последен период от време на протичане на нещо: „Край на сезона“ Предел, свършек: „Тази работа няма край“ и „Вижда се светлина в края на тунела“ Развръзка: „щастлив/трагичен край“ Смърт: „Краят настъпи...“ Предлог: „Покрай **** видях ****“, „Покрай **** ще ****“, „Край **** и ****“ Името Украйна означава „гранична земя“. Предлог, тип 192 Означава положение по протежение на, отстрани на нещо, около нещо. Означава движение отстрани, по протежение на някого или нещо; покрай Прен. Означава, че нещо се извършва наред с друго нещо; заедно, около. Прен. Означава, че някой прави нещо заедно с друг, около или заради друг; покрай.