Материя

Материята най-общо казано е всичко, което има маса и обем. Материята може да се определи и като субстанцията, от която са съставени атомите и молекулите. Тя може да съществува в много агрегатни състояния: твърдо, течно, газообразно, плазма, Бозе-Айнщайнова кондензация, фермионов кондензат, свръхфлуид, свръхкритичен флуид, аморфно твърдо тяло, времеви кристал, кварк-глуонна плазма, изродена материя, барионова изродена материя и др. Материята е само 4% от познатата вселена, останалото е 23 % тъмна материя и 73 % тъмна енергия.

Най-общата дефиниция за материя е всичко, което има маса и обем и заема място. Според Международно бюро за мерки и теглилки материя е количеството субстанция и е пропорционална на броя на изграждащите я частици, били те атоми, молекули, йони или други. Научно определение – това от което са съставени атомите и молекулите Дефиниция с кварки и лептони – обикновената материя е всичко, съставено от елементарни фермиони т.е. кварки и лептони. Бозоните (с маса в покой нула) определят полетата, което не се счита за обикновена материя. Думата вещество трябва да се разбира условно, защото различията между веществената и полева форма на материята са размити и в един момент престават да съществуват. Тъмната материя и тъмната енергия са обекти с все още неизяснена докрай физическа природа. Освен това съществуват и виртуални частици, които се разглеждат като частици само в промеждутъчните състояния на взаимодействие на реалните елементарни частици. Виртуалните частици определят и свойствата на физическия вакуум, който в съвременната физика придобива атрибут на материална среда.

Материята е основна съставна част на всичко около нас и представлява всички вещества, от които е изграден вселената. Тя е съставена от атоми, които образуват различни молекули и материални обекти. Атомите са основните строителни блокове на материята и се състоят от положително зареден ядро, около което се движат отрицателно заредени електрони. Ядрото на атомите съдържа протони (положително заредени частици) и неутрони (неутрални частици). Материята може да се състои от елементи, които са атомите на еднакъв вид, или от съединения, които са образувани от атоми на различни елементи, свързани химично. Състоянието на материята може да се променя и да приема различни форми, известни като агрегатни състояния: Твърда материя - частите й са стабилно подредени и запазват формата и обема си. Течна материя - частите й са свободни да се движат една около друга и заемат формата на съда, в който се намират. Газообразна материя - частите й са слабо свързани и имат възможност за свободно движение в целия си обем. Освен основните три агрегатни състояния, материята може да се среща и в специални състояния, като плазма (високотемпературно и йонизирано състояние на газ), бозе-еинщайновата кондензация (особено ниска температура) и други. Материята е обект на изследване в различни науки, като физика, химия, биология и други, и играе важна роля във всички аспекти на нашия живот. Всяка материална структура, от звезди и планети до живи организми и обикновени предмети, е съставена от материя.