Работа

В българския език понятието работа има няколко значения. С тази дума може да се означават следните понятия:

  1. Механична работа - концепция във физиката

  2. Труд

  3. В разговорния език се използва и в смисъл на работно място - ти работа ли търсиш, или служба?

  4. Разговорно за професия

Работа или механична работа във физиката и механиката е мярка за количеството енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с помощта на сила. Работата е произведението на силата, която действа на дадено тяло, и разстоянието, изминато от тялото по направление на силата. Стандартът ISO 31-3 определя работата да се означава с буквата W (от английската дума work). Допуска се и означение А - от немската дума Arbeit. В най-простия случай, направлението на силата, приложена върху дадено тяло, съвпада с направлението на движението му. Тогава A=Fs, където F и s са скаларни величини, съответно сила и разстояние. Единицата за измерване на работата в SI е джаул (J) и се равнява на работата, извършена от сила един нютон (N) при преместване на тяло на разстояние един метър (m): 1 J = 1 N . 1 m или J = N.m. Когато силите са по посоката на движение на тялото, работата е положителна (W е по-голямо от 0): A = F.s. Сили, чиято посока е противоположна на движението на тялото, извършват отрицателна работа (W е по-малко от 0): A = – F.s Силите, насочени перпендикулярно на посоката на движение (например силата на тежестта при хоризонтално движещо се тяло), не извършват работа (W = 0). В общия случай както пътят на тялото, така и силата са векторни величини, като силата се променя - функция е на пътя. Тази формула много добре обяснява как едно силово поле може да извършва нулева работа. Ако силата е винаги перпендикулярна на посоката на движение, интеграла ще бъде винаги с резултат нула. Ако понякога подинтегралната величина приема ненулеви стойности, но работата е нулева, то в този случай функцията, която интегрираме, ще приема и положителни и отрицателни стойности. Възможността ненулева сила да извършва нулева работа подчертава разликата между работа и свързаните с това категории: импулс на сила и импулс.

Трудът е извършването на полезна дейност и е естествена необходимост за човека. Тази дейност като полезна и необходима за обществото се заплаща според естеството на извършената работа (и цените на продукцията). Характеристики Типично трудът се свързва с извършване на тежка физическа дейност или работа, изискваща усилия, концентрация, умения, знания, и всичко, което при повече усилия постига съществени резултати в производството, индустрията за развитието на дадена страна. Трудът е последователно извършвана дейност[ неясно? ]. Тоест, за да се извършва дейност по производство и друга необходима индустриална или технологична дейност се изисква продължителна и постоянна трудова дейност на работещите. Това се отнася еднакво за работещите на държавни работни места и за тези, в частния сектор, където при производството, продължаващо с години, е необходимо постоянство, за да се постигне някакъв резултат. Характеризира се с изразходване на определено количество енергия, като стремежът е това да се прави без вреда за организма при индустриалното производство, със съответните правила за работа, както и облекла, които имат смисъла да защитават работещия в неговата дейност. В зависимост от професионалната подготовка работещият заема различни позиции в дадена индустрия или производство, в дадена сфера на човешката дейност. Това се отнася и до неговото добро физическо състояние, което може да е от помощ за работещия при физически труд на производството. При работата на учени и инженери, или за мениджърите, които правят своите проекти и друг вид дейност на бюро, за добрата производителност има някакво значение и конкретните условия за труд като осветление, ергономичен стол и други, тъй като те трябва да мислят за другите работещи и учащи, тоест да ползват „умствен труд“ при който е важно удобството. Една от дефинициите в либералната икономика е, че „Трудът в икономиката е вид човешка дейност, която се извършва срещу заплащане за постигане на определени производствени резултати“, тази дефиниция, обаче изглежда не се оказва достатъчно добра, защото не гарантира последователност на труда и на извършваната работа от фирмата или корпорацията, като се използва такава дефиниция се достига до икономически състояния на общи медицински отпуски, вирусни епидемии и дори „пандемии“, при които работещите макар известно време да работят от вкъщи да губят своите работни места, а фирмите да се закриват. Чрез труд се произвеждат продукти на труда, това може да са всякакъв вид уреди, пособия, както и относително прости, така и сложни, включително книги, например, всичко, което може да служи на човека за самия него като дрехи, очила, обувки, но също и това, което е необходимо за обстановката около него, както и всичко необходимо за неговото придвижване. Чрез съвременния труд се осъществяват и услугите, достъпни за обществото, като комуникационни услуги и други типове услуги, които улесняват някои видове дейности за живеещите в града. Работещите извършват разнообразни дейности при полагането на труд, с което се извършват производствени или монтажни процеси в някаква област срещу предварително договорено заплащане. Това може да са друг тип дейности, индиректно свързани с производството, примерно по обезпечаване на някои от необходимите за производството части или химични доставки. Може да са дейности по обезпечаване за офисите на мениджърите на производствата – комуникации и материали. Друг тип труд и работа е този, свързан с науката, образованието и културата. Такъв труд включва поддържане на научно-образователното и културно равнище, което да позволява правилното извършване на производствените процеси, без да се налагат такива сериозни прекъсвания като „вирусни пандемии“.

В някои случаи трудът е свързан с удовлетворяването на свои лични и на семейството потребности. Трудът е основен фактор на производство. Домашната работа като чистене, гладене, боядисване на дома, цепене на дърва, почистване на градина, косене на трева също е вид труд. Към този вид труд се приспада и селскостопанският труд. Трудът може да бъде във формата на доброволческа дейност / работа в някои случаи, когато в рамките на организация или фирма за него се заплаща по-малко чрез наемане на работа срещу заплащане. В древността и миналото насилствен труд под формата на робство е имало в Египет, имало е и по време на Турското робство у нас. През социализма е съществувал недоброволен труд, когато е вид съдебно наказание, което се смята за намалено съдебно наказание (виж също трудови лагери и трудови лагери в Северна Корея). Видове труд Видът труд се отнася до вида професия.[2] селскостопански и промишлен труд физически и умствен труд квалифициран труд професионален труд (напр. на учителя) творчески труд съвместен труд обществен труд (Маркс) доброволчески труд, доброволческа работа Антропогенеза За първи път се вижда използване на сечива на труда при маймуните, които са човекоподобни. Те използват „сечива“, които са предмети, намерени в природата, като камъни, пръчки, за да се хранят в джунглата. По-късно първите хора развиват тези сечива и предмети, като изработват първите тояги, ножове, копия и т.н., както и първите съдове, кремъци за палене на огън и т.н. С откриването на огъня от хората се усъвършенстват и сечивата, тъй като това позволява използването на метала, вместо копия с каменни върхове. Така в развитието на хората като цяло и в оръдията на труда се различават желязна, медна епоха. Като в медната епоха се въвеждат медни съдове за хранене. Постепенно оръдията на труда се усложняват и усъвършенстват, като хората започват да използват освен дрехи от кожи на животни от лова, тъкани дрехи, което позволява по-разнородна дейност на ръцете, появява се писмеността. Според Маркс и Енгелс трудът е отличителна черта на хората, която ги различава от животните, съзнателният труд отличава хората от инстинктите на животните, и характеризира човека като „творец“. Трудово право Трудовото право е дял от правната наука, който се занимава с всички теми на труда в производството, образованието, науката и всички сфери на човешката дейност, при които се полага труд с цел постигане на обществени резултати. Трудовото право защитава особено работещите, но също така и самите работодатели, които се нуждаят от работна сила, за да извършват своята дейност (когато искат да извършват такава). Трудовото право се отнася и до така наречените професии по наемане на персонал, които много често се смятат за не извършващи труд и за отделени от трудовото законодателство. Специалистите по наемане на персонала са тези, които са официално наети от съответните компании за да могат да отговарят за своята дейност пред мениджърите си, но и пред държавата. Трудовото право е писано като такова през социализма с цел продължителното извършване на една дейност от един работник в рамките на един завод и организация, което е направено така с цел самата фабрика или организация да има продължителна през годините дейност и производство. Трудовото право се грижи за работещия да се развива на своето място като усъвършенства своите умения и при показване на добри резултати да може да повишава своята квалификация и своята позиция. Трудовото право се грижи за това трудещият се да извършва дългогодишно своята дейност, както и фабриката или организацията също дългогодишно да може да ползва същия сбор от работещи, а не да пренаема през месец, според мнението на „модерни специалисти по наемане на персонал“, което затруднява дейността, а в някои случаи може и да я спре, като например с „международната вирусна пандемия“, при която въпросните методологии на специалистите по наемане на персонал спират хиляди, милиони и дори милиарди работещи от тяхната трудова дейност.

Професията е вид специализирана трудова дейност, която е такава като обособена в сферите на труда. Това представлява специфична работа, извършвана от специализирани в областта работници, работещи (мъже или жени), които за целта може да са обучавани в професионални училища или във висши училища, университети, или допълнително обучавани в завод, организация или фирма. Това се прави с цел работещите да станат част от тази професия, да се реализират в нея, и съответно при продължителното извършване на тази работа това да бъде тяхна професия. Дадена професия изисква продължително, в някои случаи или периоди интензивно обучение (в определени области), практика, както и владеене на специализирани и професионални знания и умения. Много често професиите се наследяват, което улеснява обучителния процес както в личен план, така и за обществото. Тези които работят в дадена професионална област много често стават част и от съответните професионални организации, които също така се грижат и за регулирането на този вид професия, на нейният етически кодекс, както и процесите на лицензиране или сертификация.

Когато е продължително изпълнявана в рамките на една организация, работата може да се нарича и служба. Работното място е заводът, фабриката, където работещият извършва своята работа, или там където се намира бюрото му, ако това е зала от работещи във фирма, държавно учереждение, университет, институт и други. Работното място е също така самото място – офис, учереждение, цех, работилница и т.н., където работещият разполага с необходимите условия за работа, пособията, които са му необходими за работа, както и материалните и физически ресурси, които са му необходими, за да извършва своята конкретна работа. В технологичен аспект, това включва роботизацията, механизацията, материалите и техническите средства, необходими на работещия, като например роботи и електроника в завод.

Като пример работното място може да е съоръжено с работни инструменти, производствена машина, цялостна производствена механика с контролни средства за управление на производствен технологичен процес на управляващия процеса по сглобяване или изработка компютър, както и мрежова връзка, ако такава е необходима при работата на завода. Мрежовата връзка е от специфичен характер за фирмените системи, за разлика от Интернет за дома. Работно място на български не се отнася до работното бюро в дома, където един инженер или учен може да работи като довършва своята работа вечер, например. Съответната структурна част в пространство за производство или управление, в което работещият е свързан с оръдията на труда за осъществяване на работен процес, с който се постигат целите в резултат от труда. Понякога като работно място, особено в обявите за работа и в софтуера за управление на персонала се означава и позицията, която някой заема в дадена фирма и организация, както и съответно цялостната функционална, като част организационната, среда на неговата работа.