Среда

В българския език думата среда е съществително от женски род и има няколко различни значения:

1. Място или точка, еднакво отдалечени от краищата на цялото. В средата на стаята. Среда на пръчка. 2. Момент, еднакво отдалечен от началото и края на определен период. В средата на века. 3. Вътрешната мека част на хляб, пита и др. Обичам да ям среда. 4. Произволен промеждутъчен момент в развитието на нещо. По средата на разходката тя го изостави. мн. среди, ж. 1. Само ед. Постоянно обкръжение на живите организми, съвкупност от природни и социални условия на живот; обстоятелства, обстановка. Екологически чиста среда. Географска среда. 2. Колективът, сред който човек живее, с който е свързан според професията, интересите, идеите си и др. под. Общувал съм с хора от различна среда. 3. Част от обществото, обединена от професионален, идеен и др. мотив. Представители на различни среди. 4. Само ед. Пространство. Среда на развитие на бактерии. Синоними център, средина, средище, половина, средоточие, възел, сърце, лоно кръжец, общество, кръг, обкръжение, околност, обстоятелства, обстановка атмосфера, климат компания, класа свят, кръг от хора произход, минало сърцевина, ядро, вътрешност, същина Среда на обитаване е част от природата обкръжаваща организма, въздействието на която влияе върху неговите най-важни функции. В средата на всеки организъм влизат множество елементи с органична и неорганична природа. Всеки вид си има своя собствена среда. Местообитанието на даден вид характеризиращо се с определени екологични условия се нарича стация. Постоянна или временна среда на организмите са въздухът, водата и почвата. Околната среда е съчетанието от географски, климатични, биосферни и антропогенни фактори, които формират и оказват влияние върху местообитанията на организмите. Околната среда се състои от абиотични и биотични фактори. Опазването на околната среда е първостепенен проблем за здравето на човека и икономическото развитие. Абиотични фактори Основна статия: Абиотичен фактор Абиотичните фактори са набор от физически параметри с небиологичен произход, които оказват влияние върху живите организми. Абиотичните фактори на околната среда са: светлина температура вода атмосфера география Биотични фактори Основна статия: Биотичен фактор Биотичните фактори са: почвите видовото разнообразие и численото съотношение на видовете в екосистемата, както и взаимоотношенията между тях антропогенното въздействие върху местообитанията и екосистемите Опазване Основна статия: Опазване на околната среда Опазването на околната среда е човешка дейност за поддържане на устойчиво равновесие в биосферата. Това означава съхраняване на биологичното разнообразие, като не се допуска да се влошават параметрите на абиотичните фактори и не се съкращава числеността на видовете в природата.