Структура

Структурата е масив от елементи, подредени по определени правила. Това могат да бъдат естествени структури (като например в геологията) или проектирани и създадени от човека масиви и системи - например при инженерните науки. Терминът се отнася до система, организация и всеки субект, съставен от няколко компонента. Тук се включват и взаимоотношенията между тях, така както те са наблюдавани при научни изследвания. Структурата може да бъде абстрактна, каквато е социалната структура, или осезаема - като например сградите, изградени от архитектурни или строителни материали или частици. Тази концепция се използва във всички опити да бъдат разбрани научни явления и теории в хуманитарнте, социалните и природните науки. В много специализирани научни издания под структура се разбира държавно учреждение, организация с нестопанска цел или търговска компания - държавна или корпоративна структура, фондация, религиозна секта, образователна институция или нещо друго. В медицината пък понятието структура има значение основно на строеж или устройство - говори се за макроскопска или микроскопска структура, за ултраструктурно ниво и т.н.

В областта на информационните технологии структура на данни е начин за организирането и съхранението им, за да се осигури ефективен достъп и операции с тях. Примери за структури на данни включват масиви, свързани списъци, дървета и графи. В организационен контекст структурата описва организационната йерархия, включително отделите, позициите и линиите на отговорност. Организационната структура може да бъде йерархична, матрична или функционална, в зависимост от спецификата на организацията и нейните цели. Терминът "структура" също може да се използва за описание на организацията на информацията, например структурата на документа, структурата на базата данни или на уебсайта. В общия смисъл структурата представлява начин за уредба на елементите или организиране на системата с цел постигане на определени цели или осигуряване на определена функционалност.