Решение

Думата решение може да има различни значения в зависимост от контекста. Някои от тях са:

  1. Решение като процес на вземане на решение - този аспект се отнася до процеса на анализ, оценка и избор между възможни алтернативи с цел постигане на конкретна цел или решаване на определен проблем. До голяма степен това значение на термина решение се припокрива със смисъла на думата отговор, също и път за решаване, разгадаване на нещо

  2. Решение като решение на задача или проблем - това е резултатът от процеса на вземане на решение, конкретната мярка или действие, предприето след анализ и избор. В медицината през последните няколко десетилетия се изисква от болните да правят свой информиран избор за типа на лечението, което е възможно да бъде приложено за тяхното заболяване. Това се нарича метод на информираното съгласие. В миналото много често се е прилагал патерналистичният метод - лекарят взема решение кога и как да лекува болния; този метод също има известни предимства

  3. Решение като решаване на математическа или логическа задача - в математиката решението на уравнение или задача е стойността или наборът от стойности, които правят уравнението верно

  4. Решение в информационни технологии - в областта на компютърните системи и софтуер, терминът решение може да се отнася до комплексен продукт или услуга, предназначени за решаване на определени бизнес или технически проблеми

  5. Заключение, извод от нещо

  6. Постановление. Съдебно решение

Синоними становище присъда, резолюция, вердикт, постановление, определение намерение, воля изказване, мнение, оценка, преценка мисъл, внимание нареждане, заповед, предписание отсъждане, присъждане, наказание уреждане, споразумение, решаване на въпрос.